Regulamin

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl.

2. Operatorem Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl jest:
F.P.H.U.”KUBA” Tomasz Basiński, z siedzibą przy ul.Rokicińska 41, 95-006 BUKOWIEC, NIP: 729-239-75-73, adres korespondencyjny:

F.P.H.U.”KUBA” Tomasz Basiński
Ul. Miłosza 2
95-006 BUKOWIEC

3. Operator Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl świadczy usługi wymienione
w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@ kubapizama.com oraz telefonicznie, pod numerem 795-436-794

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail
i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być
w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia bielizna nocna: piżamy damskie, piżamy męskie, piżamy dziecięce, koszule nocne, szlafroki, bokserki, t-shirt, podkoszulki. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 7.

7. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski i poza jej granicami.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FIREFOX w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera
w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania
i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Bukowcu 95-006, przy ul .Miłosza 2.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@kubapizama.com.pl , a także telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego) pod numerem: 795-436-794 w godz. 8-16 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kubapizama.com

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie www.kubapizama.com.pl

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c) Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a) Firmę,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c) Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) Numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma
w załącznik dokument niniejszego Regulaminu.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone
w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie
za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami
i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych
lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości
co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć
w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl są:

Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz

b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz
z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny
na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty,
w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:30 – 16:00.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być
w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych
w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu kubapizama.com.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres
e-mail faktury VAT.

15. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który
w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską GLS

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Cennik dostawy dostępny jest w zakładce DOSTAWY/PŁATNOŚCI.

5. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail o wysyłce towaru.

6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

7. Sklep kubapizama.com.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

9. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy,

b) przy odbiorze, czyli za pobraniem,

2. Dane do przelewu:

F.P.H.U.”KUBA”
Tomasz Basiński
Ul. Miłosza 2
95-006 Bukowiec

75144012310000000003314518
(BANK PEKAO BP)

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres sklep@kubapizama.com

b) w formie pisemnej, na adres: F.P.H.U.”KUBA”
Tomasz Basiński, ul. Miłosza 2; 95-006 Bukowiec

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

9. Aby zwrot był skuteczny towar nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi być kompletny (górna i dolna część w tym samym rozmiarze), w przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy jego przyjęcia i odesłanie towaru na koszt Konsumenta.

10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy kubapizama.com.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta,
w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 12. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu
i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego kubapizama.com.pl o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie
i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie,
a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe
i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas
i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 13. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a) Imię i nazwisko,

b) numer zamówienia

c) opis niezgodności towaru z umową

d) datę zakupu

e) protokół szkody

f) zdjęcia uszkodzenia towaru

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@kubapizama.com lub telefonicznie pod nr telefonu: 795-436-794
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§. 14. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 r.

                Regulamin konkursu FB / IG

Regulamin promocji

1)             Organizatorem promocji – zwanej dalej „Konkursem” – jest firma

F.P.H.U. ‘’KUBA’’ Tomasz Basiński z siedzibą w BUKOWCU (adres siedziby i do korespondencji: ul. Rokicińska 41, 95-006 Bukowiec, w którym przechowywana jest dokumentacja ; NIP: 7292397573, REGON: 472236524– zwana dalej „Organizatorem”.

2)             Serwis Facebook/Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu.

3)             Konkurs trwa od dnia 05.01.2022r. do 13.01.2022r. (do godziny 23:59), na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

4)             Organizator przeznacza na nagrodę w Konkursie voucher o wartości 200zł na dowolny produkt ze strony www.kubapizama.pl po potwierdzeniu jego dostępności (model, rozmiar)

5)             Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu odpowiedzieć na pytanie: „Jakie jest najdziwniejsze miejsce w jakim spałeś/aś?”.

6)             W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które nie są prawnie związane z Organizatorem bezpośrednio lub pośrednio.

7)             Spośród osób wskazanych w pkt. 6 które dokonają działań o których mowa w pkt. 5, Komisja wyłoniona przez Organizatora dokona wyboru zwycięzcy, który za udzielenie najciekawszej odpowiedzi otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 4.

8)             Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dnia 14.01.2022 r.

9)             Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu, wyłonionym przez Komisję, za pośrednictwem serwisu Facebook/Instagram i wyśle do niego nagrodę przesyłką kurierską na własny koszt w terminie 7 dni od uzupełniania danych osobowych koniecznych do wysyłki.

10)      Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty, ani nie jest wydawana jej równowartość w pieniądzu.

11)      Wykonując czynności z pkt. 5 Uczestnik dobrowolnie akceptuje ten Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

12)      Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do dnia 15.01.2022 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: sklep@kubapizama.pl . Rozpatrywanie reklamacji trwa 3 dni robocze, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

13)      Wiążące warunki Konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

14)      Nagrody w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15)      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż prawa autorskie do utworu (odpowiedź na pytanie) zgłoszonego w Konkursie przysługują mu z wyłączeniem osób trzecich.

16)      Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego w Konkursie utworu (odpowiedzi na pytanie) przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

 1. a)              w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (odpowiedzi na pytanie)  – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. b)             w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (odpowiedź na pytanie)  utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. c)              w zakresie rozpowszechniania utworu (odpowiedzi na pytanie)  – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu (odpowiedzi na pytanie)  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. d)             jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii (jeżeli będzie takowa) i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z działalnością Organizatora;
 5. e)              zamieszczenie na profilu Organizatora na portalu Facebook/Instagram, tj. uczynienie tego wizerunku dostępnego każdej osobie, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z niego w serwisie Facebook/instagram.

17)      Jeżeli uczestnik Konkursu nada do Organizatora zdjęcie, na którym będzie znajdował się wizerunek jego lub innych osób, uczestnik Konkursu oświadcza, iż dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na wykorzystanie tego wizerunku utrwalonego w celu reklamy i promocji działalności Organizatora, w szczególności dla przeprowadzenia Konkursu.

18)      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż powyższej zgody udziela na czas nieokreślony oraz może skutecznie składać powyższe oświadczenia za siebie i inne osoby ewentualnie widoczne na zdjęciu. Uczestnik oświadcza, iż zamieszczone zdjęcie wykonał dobrowolnie, w celu udziału w Konkursie i uzyskania nagrody, nie w celu komercyjnym, a Organizator nie zamawiał u niego żadnych zdjęć.

19)      Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

20)      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:

 1. a)              został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Organizatorowi w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
 2. b)             dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Organizatorowi od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu Konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności – ale nie wyłącznie –  z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,
 3. c)              podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

21)      Administratorem danych osobowych jest Organizator, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

22)      Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu Konkursu, w którym uczestnik bierze udział.

23)      Odbiorcą danych osobowych jest Organizator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Organizator, jego pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika Konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.

24)      Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i uczestnika Konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów, w tym przedawnienia roszczeń cywilnych.

25)      Uczestnik Konkursu ma prawo:

 1. a)              żądania od Organizatora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących lub innych osób, których dane przekazał Organizatorowi; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. b)             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 3. c)              wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

26)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w Konkursie.

Organizator